07
ΑΠΡ
ΝΕΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επαναληπτικός Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»

Επαναληπτικός Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την: «Οργανωτική Αναβάθμιση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης : εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (965.900,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής».

Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και προμηθειών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθότι το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ως εκ τούτου το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών και ειδών έχουν στοιχεία συνέργειας, συνάφειας και συμπληρωματικότητας καθιστώντας το έργο άμεσα λειτουργικό(CPV: 72310000 «Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων» CPV: 30213200-7: «Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας» CPV 80531200-7 «Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης»).

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 4-4-2023 (23PROC012432486) Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:4-4-2023 (69ΔΜ46ΜΤΛΠ-ΗΙ5)Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ4-4-2023 (23PROC012433278).

Δείτε εδώ το τεύχος της Διακήρυξης

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης

Αναθέτουσα αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προϋπολογισμός: 965.900,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10-5-2023  και ώρα 17:00 

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ