Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και απαρτίζεται από 

 • τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελείται από 3 Διεύθυνσεις στις οποίες υπάγονται 10 Τμήματα 
 • τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου,  η οποία αποτελείται από 2 Διεύθυνσεις (στις οποίες υπάγονται 6 Τμήματα) και το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης 
 • την Αυτοτελή Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η οποία αποτελείται από 2 Γραφεία
 • το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Έργων
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  • Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής
   • Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής
   • Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων
   • Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
   • Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας
   • Τμήμα Οριζόντιων Εφαρμογών Δημοσίου Τομέα
   • Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης
   • Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
  • Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα
   • Τμήμα Α` Παρακολούθησης Τομεακών Έργων
   • Τμήμα Β` Παρακολούθησης Τομεακών Έργων
   • Τμήμα Προτύπων και Τεκμηρίωσης
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  • Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
   • Τμήμα Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών
   • Τμήμα Ανασχεδιασμού και Μητρώου Διαδικασιών
   • Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης
  • Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης
   • Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών μιας Στάσης
   • Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΚΕΠ
   • Τμήμα Ένταξης Διαδικασιών στα ΚΕΠ
  • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων -Ραπτάρχης
 • ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (GOV.GR)
  • Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
  • Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ως στρατηγικό στόχο τη σύνταξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας και τον αποτελεσματικό συντονισμό των επιμέρους πολιτικών και δράσεων όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η συμφωνία τους με αυτήν καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση οριζόντιων πολιτικών και δράσεων για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής και ανοιχτής διακυβέρνησης.

Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις ως εξής:
(α) Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής,
(β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
(γ) Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα.

Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

(α) τη σύνταξη και παρακολούθηση, σε εθνικό επίπεδο, της συνεκτικής εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού,

(β) την αξιολόγηση της συμβατότητας έργων σε πρώιμο στάδιο με τη Βίβλο,

(γ) την διασφάλιση και επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων και καλών πρακτικών για τη συνεχή προσαρμογή της Βίβλου στα νέα δεδομένα,

(δ) την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον και τον σχεδιασμό δράσεων, πολιτικών και παρεμβάσεων για την ψηφιακή ανάπτυξη,

(ε) την προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο της τεχνολογίας,

(στ) την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών

(ζ) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και έργων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την κατάρτιση κυλιόμενου, μεσοπρόθεσμου σχεδίου για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις κάθε εμπλεκόμενου, δημόσιου ή ιδιωτικού, φορέα, καθώς και τον αντίστοιχο σχεδιασμό της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών,

(β) την εποπτεία της υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού μέσω οργανωμένου συστήματος παρακολούθησης και της κατάρτισης επιμέρους σχεδίων δράσης σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για την αμελλητί υλοποίησή τους,

(γ) την ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και των σχετικών σχεδίων δράσης για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη μέριμνα για την αναμόρφωσή τους με βάση την αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο και την περιοδική αναφορά προόδου της εντός του έτους,

(δ) την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλα κράτη, εκπροσωπώντας τη χώρα, για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για τη ψηφιακή πολιτική, καθώς και την ενσωμάτωση της στρατηγικής αυτής στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού,

(ε) τον συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκομένων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για τη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για θέματα του Τμήματος καθώς και για τη συγκέντρωση κάθε απαραίτητου στοιχείου που απαιτείται από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας,

(στ) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας σε διακρατικά δίκτυα, ομάδες εργασίας καθώς και σε καινοτόμα προγράμματα, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα καλών και καινοτόμων πρακτικών για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού,

(ζ) τη συνεργασία με τους λοιπούς εθνικούς φορείς που προάγουν την καινοτομία σκοπό την αποτελεσματική αξιοποίηση και διάχυση των ωφελειών της καινοτομίας στην Βίβλο,

(η) την τήρηση στατιστικών, δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας με επίσημα αναγνωρισμένους φορείς συλλογής στατιστικών στοιχείων, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με σκοπό την υποστήριξη της συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση των δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την βέλτιστη στόχευση της Βίβλου και των επιμέρους σχεδίων δράσης,

(θ) την εκπόνηση μεθοδολογίας αξιολόγησης και τη διαδικασία αξιολόγησης των έργων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού σε ότι αφορά τη συμβατότητα τους με την εθνική ψηφιακή στρατηγική και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την παρακολούθηση τους με την χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα,

(ι) τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης, όπου απαιτείται, για την σκοπιμότητα υποβολής έργων/ δράσεων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά εργαλεία ή μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και τη συμμετοχή στα αρμόδια συλλογικά όργανα,

(ια) τη συνεργασία με την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εξειδίκευση επιχειρησιακών προγραμμάτων της αρμοδιότητας του Υπουργείου και

(ιβ) την ανάδειξη και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την διάχυσή τους σε έργα/δράσεις ΤΠΕ, όπως η μεθοδολογία διαχείρισης έργων ΤΠΕ Project Management Methodology (PM2) σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό και την εισήγηση δημοσίων πολιτικών και δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων και ομάδων που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες

(β) την παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των έργων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία καθώς και άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού,

(γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Α` 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και την ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων,

(δ) την ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και την πιστοποίηση του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β` 1301),

(ε) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού και την εισήγηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων,

(στ) τη συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου που απευθύνονται σε πολίτες με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού,

(ζ) την ενημέρωση από τους φορείς του δημοσίου τομέα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όποτε αυτή ζητηθεί,

(η) την εφαρμογή του ν. 4591/2019, την παρακολούθηση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές κατά τα οριζόμενα στο ν. 4591/2019 και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων και

(θ) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις ομάδες εργασίας αναφορικά με την ηλεκτρονική προσβασιμότητα.

 

Το Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό και την εισήγηση δημοσίων πολιτικών και δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων καθώς και δράσεων κρατικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες,

(β) τον σχεδιασμό και την εισήγηση δημοσίων πολιτικών και δράσεων εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης που στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και των δημοσίων υπαλλήλων,

(γ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας που αφορούν σε Τ.Π.Ε.,

(δ) την παρακολούθηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο των εξελίξεων στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, των επενδύσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη συμμετοχή σε αντίστοιχα δίκτυα,

(ε) την υποστήριξη λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που παρέχονται από νεοφυείς επιχειρήσεις και οργανισμούς για την αγορά ή τη δημόσια διοίκηση,

(στ) την οργάνωση διαγωνισμών για νεανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρωτοβουλιών για λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση μέσα από δράσεις Τ.Π.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας,

(ζ) την παρακολούθηση και γνωμοδότηση, εφόσον απαιτηθεί, σχετικά με την έκδοση αποφάσεων με τις οποίες εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για τη ψηφιακή ανάπτυξη,

(η) την επιχειρησιακή υποστήριξη φορέων και νεοφυών επιχειρήσεων σε θέματα προώθησης των λύσεων τους και δημοσίευσής τους σε σχετικά αποθετήρια λογισμικού,

(θ) την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημίων για παροχή νέων λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που άπτονται της ψηφιακής οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης,

(ι) την διαμόρφωση πολιτικών για την προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο της πληροφορικής και τη συνεργασία με τους αρμόδιους, εθνικούς και διεθνείς, φορείς, εφόσον αυτό απαιτείται,

(ια) τη συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα για την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σχετικών με την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και

(ιβ) την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

(α) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την προώθηση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της πολιτικής της διαλειτουργικότητας στο Δημόσιο Τομέα,

(β) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό νέων έργων για οριζόντιες και πιλοτικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου,

(γ) την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με το Κράτος,

(δ) την πρόσβαση των πολιτών σε ανοικτά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί διαβάθμισης των πληροφοριών και την εκτέλεση δράσεων και έργων.

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) σε εναρμόνιση με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, την εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

(β) τη συνεργασία με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ),

(γ) την τήρηση στατιστικών και άλλων δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα και εργαλεία Τ.Π.Ε. του δημοσίου τομέα που είναι σε λειτουργία, σε συνεργασία με το Τμήμα Οριζόντιων Εφαρμογών Δημοσίου Τομέα, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί,

(δ) την προώθηση συμφωνιών συνεργασίας (διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων) μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

(ε) τη μέριμνα για την διασφάλιση, μέσω της προώθησης των κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών, εγκυκλίων και μέτρων, της βέλτιστης λειτουργίας και αξιοποίησης των εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των φορέων του δημόσιου τομέα,

(στ) την παρακολούθηση των διεθνών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την προσαρμογή και ενσωμάτωσή τους στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και την προώθηση και εποπτεία της εφαρμογής τους στο Δημόσιο Τομέα,

(ζ) την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

(η) τη διαχείριση και διάχυση των περιεχομένων του μητρώου διαλειτουργικότητας της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και των κωδικολογίων, ταξονομιών, μοντέλων δεδομένων και προτύπων μεταδεδομένων που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση,

(θ) τη διαχείριση, παρακολούθηση και διάχυση της πληροφορίας και της χρήσης των εργαλείων, όπως το Joinup, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

(ι) τη μέριμνα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε επιχειρησιακό, σημασιολογικό και οργανωτικό επίπεδο, σχετικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (G2G) και τη δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ τους, μοντελοποιώντας και αναλύοντας τις διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,

(ια) τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν τη διαλειτουργικότητα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

(ιβ) την κατάρτιση του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF), τον συντονισμό και την εποπτεία της υλοποίησής του και την επικαιροποίηση των αρχών, προτύπων, διαδικασιών και κανόνων του, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

(ιγ) τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών για τα συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα,

(ιδ) τη διενέργεια Ερευνών Γνώμης και Μετρήσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε θέματα διαλειτουργικότητας στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση ανοιχτών διαδικτυακών εργαλείων δημιουργίας, δημοσίευσης και διαχείρισης ερωτηματολογίων ή φορμών διαδραστικής επικοινωνίας, (ιε) τη σύνταξη κανόνων και πολιτικών διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών Τ.Π.Ε και

(ιστ) το σχεδιασμό διαλειτουργικοτήτων στο Δημόσιο Τομέα και την καταγραφή των συνεργασιών διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων που η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υλοποιεί, σε συνεργασία με αυτήν.

Το Τμήμα Οριζόντιων Εφαρμογών Δημοσίου Τομέα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την εισήγηση της ανάπτυξης οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,

(β) την επιχειρησιακή διαχείριση των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και των συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων πολιτών, και των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) με φορείς του Δημόσιου Τομέα,

(γ) τον εθνικό συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 σχετικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέματα Τ.Π.Ε, και εν γένει την παρακολούθηση και το συντονισμό των δημόσιων φορέων για τα θέματα που άπτονται των διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού και της ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και τον επιχειρησιακό έλεγχο και συντονισμό των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση του ως άνω Κανονισμού,

(δ) την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την ενωσιακή νομοθεσία, (ιδίως της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ για τη λειτουργία των ΕΚΕ,

(ε) την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων,

(στ) την εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως δικαιούχου, στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης και στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

(ζ) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό πιλοτικών έργων σε καινοτόμα θέματα και τη συμμετοχή σε σχετικές κοινοπραξίες με άλλες χώρες για την υλοποίηση τέτοιων έργων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,

(η) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων για την εφαρμογή της αρχής «Μόνο μία φορά» (Once Only) σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

(θ) τον σχεδιασμό δράσεων για την Δημόσια Διοίκηση διά μέσου του Connecting Europe Facility (CEF) σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τη λειτουργία ως το μοναδικό σημείο επαφής της χώρας, για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του Κανονισμού (EE) 910/2014 eIDAS,

(β) την επιχειρησιακή αξιοποίηση του κόμβου eIDAS, καθώς και την προσαρμογή, την ενσωμάτωση, προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού στον Δημόσιο Τομέα, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

(γ) τον καθορισμό του νομικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, τη θεσμική κατοχύρωση και επαλήθευση των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, όπου απαιτείται, την παροχή, έγκριση, διαχείριση και ανάκληση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν λειτουργικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης, έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής,

(δ) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων,

(ε) τη μέριμνα για τη λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση κόμβων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης,

(στ) τη μέριμνα για την προώθηση των τεχνολογικών προδιαγραφών για την ψηφιοποίηση αρχείων Δημόσιας Διοίκησης,

(ζ) τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και την επιχειρησιακή διαχείριση οριζόντιων συστημάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων,

(η) την επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και

(θ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης στην Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού της ΑΠΕΔ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συνεχούς βελτίωσης πολιτικών για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδομένων και την προώθηση των απαραίτητων κανονιστικών ρυθμίσεων και δράσεων για την υλοποίησή τους,

(β) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών για την καταγραφή και αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα σχετικά θέματα, και την δημιουργία διεθνούς οικοσυστήματος συνεργασίας, για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ανοικτή διακυβέρνηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας,

(γ) την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της εφαρμογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα, από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

(δ) τον σχεδιασμό, την επιχειρησιακή διαχείριση και την υποβολή και προώθηση της εφαρμογής προτάσεων για τη βελτιστοποίηση οριζόντιων εφαρμογών ανοικτής διακυβέρνησης, ιδίως του προγράμματος «Διαύγεια», του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων, της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων,

(ε) την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν οργανωτικά, νομικά και επιχειρησιακά θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και των ανωτέρω οριζόντιων εφαρμογών ανοικτής διακυβέρνησης,

(στ) την αξιολόγηση προτάσεων πολιτών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,

(ζ) τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership Initiative), (η) τη συνεργασία με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και την προς το ΕΚΔΔΑ εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ημερίδων, συνεδρίων hackathons, κ.λπ. για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων και

(θ) την παρακολούθηση του Κανονισμού 2018/1807 που αφορά στην Ελεύθερη Ροή Δεδομένων.

Η Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα έχει ως υπηρεσιακούς στόχους:

(α) την διασφάλιση της συνοχής των έργων που σχεδιάζουν οι φορείς του δημοσίου τομέα με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική, ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στους πολίτες και τη μικρότερη δυνατή σπατάλη δημοσίων πόρων,

(β) τη σύνταξη προτύπων και την τεκμηρίωση σε θέματα έργων ΤΠΕ των φορέων του δημοσίου.

Το Τμήμα Α` Παρακολούθησης Τομεακών Έργων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης των έργων ΤΠΕ που σχεδιάζουν να χρηματοδοτηθούν μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, την προτεραιοποίηση τους και την εισήγηση προς την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ ή άλλες αρμόδιες αρχές διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων,

(β) την επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και την εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους,

(γ) την παρακολούθηση των δράσεων και των έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τον εντοπισμό καθυστερήσεων και την υπόδειξη λύσεων προς τους φορείς υλοποίησης,

(δ) την παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων ως προς τα έργα ΤΠΕ που διαχειρίζονται και τη διασφάλιση της συνεχούς συμβατότητας τους με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού,

(ε) την προέγκριση τεχνικών δελτίων έργων ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, όπου αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις,

(στ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την γρήγορη ωρίμανση των έργων ΤΠΕ και την έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών για την υλοποίηση τους,

(ζ) την υποστήριξη της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη συνεργασία μαζί της για την υλοποίηση των έργων αρμοδιότητας της και (η) την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας στη συμμετοχή της στα αρμόδια όργανα παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Το Τμήμα Β` Παρακολούθησης Τομεακών Έργων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την αξιολόγηση του βαθμού ωρίμανσης των έργων ΤΠΕ που σχεδιάζουν να χρηματοδοτηθούν μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, την προτεραιοποίηση τους και την εισήγηση προς την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ ή άλλες αρμόδιες αρχές διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων,

(β) την επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και την εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους,

(γ) την παρακολούθηση των δράσεων και των έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τον εντοπισμό καθυστερήσεων και την υπόδειξη λύσεων προς τους φορείς υλοποίησης,

(δ) την παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων ως προς τα έργα ΤΠΕ που διαχειρίζονται και τη διασφάλιση της συνεχούς συμβατότητας τους με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού,

(ε) την προέγκριση τεχνικών δελτίων έργων ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, όπου αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις,

(στ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την γρήγορη ωρίμανση των έργων ΤΠΕ και την έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών για την υλοποίηση τους,

(ζ) την υποστήριξη της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη συνεργασία μαζί της για την υλοποίηση των έργων αρμοδιότητας της και

(η) την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας στη συμμετοχή της στα αρμόδια όργανα παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Το Τμήμα Προτύπων και Τεκμηρίωσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου Τομέα, υποστηρίζοντας τις επιμέρους δομές του κράτους,

(β) τη συνεργασία με την αρμόδια Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού Τ.Π.Ε., τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

(γ) τη δημιουργία πρότυπου μοντέλου κοστολόγησης έργων και δράσεων Τ.Π.Ε. με σκοπό την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών,

(δ) τη συνδιαμόρφωση με τις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου ενός σύγχρονου πλαισίου παραγωγής έργων και τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής των σχετικών προτάσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα στη Γενική Γραμματεία για έγκριση,

(ε) τον ορισμό προτύπων και κανόνων δημιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρμογών και η εποπτεία στην υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δομικών μονάδων λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης,

(στ) την καταγραφή του εξοπλισμού της Δημόσιας Διοίκησης και την επικαιροποίηση του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

(ζ) την τήρηση μητρώου για την εξέλιξη των έργων ΤΠΕ σε όλο το δημόσιο τομέα και την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση τους και

(η) την εισήγηση για την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου έχει ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση και την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μέσα από τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους, διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον μέσα από ποιοτικές ρυθμίσεις και διοικητικές διαδικασίες.

Η Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

(α) την καταγραφή, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα του δημοσίου,

(β) την υποστήριξη των φορέων του δημοσίου για την απλούστευση των διαδικασιών τους,

(γ) τη δημιουργία μητρώου διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου,

(δ) τη μέριμνα για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Γραφειοκρατίας και τη μέτρηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις,

(ε) την παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων της γραφειοκρατίας,

(στ) τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για κάθε διοικητική διαδικασία σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας

(ζ) την εισήγηση θεσμικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση και την απλούστευση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

Το Τμήμα Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου με σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες αξιολόγησης,

(β) τη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και τη διατύπωση μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους φορείς της,

(γ) την εκπόνηση μεθοδολογιών, οριζόντιων οδηγών κατευθυντηρίων αρχών και εργαλείων για την απλούστευση διαδικασιών και τη διάχυσή τους στο δημόσιο τομέα,

(δ) την υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών και την άμβλυνση μορφών κακοδιοίκησης,

(ε) την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κεντρικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και των επί μέρους υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (χρόνος εξυπηρέτησης, απαίτηση για φυσική παρουσία, κανάλια επικοινωνίας και διάθεσης υπηρεσιών, υπηρεσίες μιας στάσης, κ.λπ.),

(στ) την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από τη νομοθεσία και από και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης προς όλους τους πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους,

(ζ) τη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη και κατάρτιση των ειδικών στατιστικών δεδομένων,

(η) τη συνεργασία με υφιστάμενα τομεακά παρατηρητήρια για την καλύτερη επεξεργασία της στατιστικής πληροφορίας,

(θ) τη συνεργασία με την Προεδρία της Κυβέρνησης για την παροχή πληροφοριών και δεδομένων που προκύπτουν από τις μετρήσεις,

(ι) τη συνεχή βελτίωση των μεθοδολογιών μέτρησης διοικητικών βαρών,

(ια) τη διάχυση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη δημοσιοποίηση των δεδομένων σε ετήσια βάση συμπεριλαμβάνοντας τις βασικές δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης,

(ιβ) την εισήγηση μέτρων και δράσεων για τη μείωση των διοικητικών βαρών,

(ιγ) τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα αποτελέσματα των μετρήσεων, (ιδ) τη συνεχή επικαιροποίηση της μέτρησης βάσης των διοικητικών βαρών,

(ιε) την υποστήριξη του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης για κάθε σχετικό θέμα και ειδικώς ως προς τις τριμηνιαίες αναφορές του προς τον Πρωθυπουργό,

(ιστ) την υποστήριξη των Υπουργείων ή άλλων εποπτευόμενων δημοσίων φορέων ή ανεξάρτητων αρχών, στη μέτρηση και αποτίμηση των διοικητικών βαρών που προκύπτουν από μεμονωμένες δράσεις ή πρωτοβουλίες τους και

(ιζ) την υποστήριξη της διαδικασίας κατάρτισης των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων νομοσχεδίων ή την αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων του άρθρου 56 του ν. 4622/2019 (Α` 133) που διενεργεί η Προεδρία της Κυβέρνησης.

Το Τμήμα Ανασχεδιασμού και Μητρώου Διαδικασιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής για την απλούστευση των διαδικασιών σε όλο το δημόσιο τομέα σε συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό,

(β) την εισήγηση για τομεακές ή θεματικές πολιτικές και δράσεις απλούστευσης διαδικασιών,

(γ) τη μελέτη και παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, στον τομέα της απλούστευσης και ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών και την προσαρμογή στην ελληνική δημόσια διοίκηση,

(δ) την προτυποποίηση και πιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων,

(ε) τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τους,

(στ) την έρευνα και εισήγηση για την τροποποίηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων,

(ζ) τη διαμόρφωση επιχειρησιακών διαδικασιών για τη συμπαραγωγή υπηρεσιών με άλλους φορείς του Δημοσίου, με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,

(η) την ανάπτυξη και διαχείριση των προτύπων παροχής υπηρεσιών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου,

(θ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση των αρμόδιων φορέων για την απλούστευση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ., σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

(ι) την τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και τη συνεχή και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης και/ή ψηφιοποίησης που υφίστανται στο σύνολό τους οι διοικητικές διαδικασίες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης,

(ια) την καταγραφή, αποτύπωση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και την καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τους και

(ιβ) τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του Μητρώου και τη διασφάλιση της φιλικότητας προς τους χρήστες.

Το Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την εισήγηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ` ύλη υπηρεσίες, κατευθυντήριων ερμηνευτικών κανόνων ή θετικών ενεργειών, ώστε η δράση της Δημόσιας Διοίκησης να εξασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών,

(β) την έρευνα και εισήγηση για την τροποποίηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή τους θίγει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών,

(γ) την επιχειρησιακή αξιοποίηση και υλοποίηση των εκθέσεων-πορισμάτων των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου-φορέων της Δημόσιας Διοίκησης- με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας,

(δ) τον συντονισμό και παρακολούθηση των φορέων του δημοσίου για την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση της παρεχόμενης από αυτούς πληροφορίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ενωσιακής νομοθεσίας,

(ε) τον εθνικό συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 σχετικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέματα πληροφορίας,

(στ) την υποδοχή και αξιολόγηση βελτιωτικών προτάσεων, πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

(ζ) τη συστηματική και τακτική συνεργασία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για τη διαμόρφωση και διάθεση διοικητικών εντύπων και

(η) τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του Οδηγού Κωδικοποίησης με υποδείγματα διοικητικών εγγράφων.

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

(α) τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών μιας στάσης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,

(β) η συνεχής και αποτελεσματική υποστήριξη τους ώστε να βρίσκονται πάντα σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών μιας Στάσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τον σχεδιασμό και εφαρμογή στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την απλούστευση των διαδικασιών, πολιτικών και δράσεων για τη δημιουργία, βελτίωση, σύνδεση, αναβάθμιση των υπηρεσιών μιας στάσης του δημοσίου τομέα,

(β) την αξιολόγηση των υπηρεσιών μιας στάσης ως προς ζητήματα που αφορούν τις υποδομές τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης,

(γ) τη διασφάλιση της ποιότητας και συνεκτικής παροχής δημοσίων υπηρεσιών μέσω της διασύνδεσης των υπηρεσιών μιας στάσης του δημοσίου,

(δ) την τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων, η ανάλυση αυτών και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των υπηρεσιών μιας στάσης,

(ε) την οργάνωση και η λειτουργία των δομών του Κεντρικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό απαιτείται και

(στ) τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς.

Το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΚΕΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των ΚΕΠ με την παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν σε λειτουργικά θέματα, καθώς και σε θέματα κατάστασης του προσωπικού τους και απασχόλησης του προσωπικού των ΚΕΠ σε άλλα καθήκοντα,

(β) την παρακολούθηση και εισήγηση πολιτικών και δράσεων για την γενική αναβάθμιση του επαγγελματισμού των υπαλλήλων στις υπηρεσίες μιας στάσης και

(γ) την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τον σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών μιας στάσης.

 

Το Τμήμα Ένταξης Διαδικασιών στα ΚΕΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την υποβολή προτάσεων για νέες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ένταξη διαδικασιών στα ΚΕΠ σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό απαιτείται,

(β) την παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, της εφαρμογής των υφιστάμενων διαδικασιών και των αλλαγών που επέρχονται σε αυτές και

(γ) την υποστήριξη των ΚΕΠ σε κάθε θέμα που αφορά την ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών που εντάσσονται σε αυτά.

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την εισήγηση δράσεων κωδικοποίησης και βελτίωσης της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων και εν γένει δράσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας,

(β) την επιστημονική υποστήριξη επί νομικών και κανονιστικών θεμάτων κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της εκάστοτε Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας,

(γ) τη σύνταξη νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών που έχουν εγκριθεί,

(δ) τη συμμετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων ηλεκτρονικής και πληροφορικής του δικαίου, με έμφαση στην τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής νομοθετικών ρυθμίσεων και της προκοινοβουλευτικής νομοπαραγωγικής διαδικασίας, στη μοντελοποίηση των κανόνων δικαίου, στον λειτουργικό συσχετισμό τους και στη διαχείριση των ενημερώσεων σε βάθος χρόνου, στη διασύνδεση των ποικίλων βάσεων νομικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

(ε) τη διαχείριση, αναβάθμιση, μετασχηματισμό και κάθε περαιτέρω εξέλιξη της δομής και του περιεχομένου της νομικής βάσης δεδομένων «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης» και της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (e-themis.gov.gr), λαμβανομένων υπόψη των όρων της μεταβίβασης του Έργου προς το Ελληνικό Δημόσιο,

(στ) την επεξεργασία και παροχή κωδικοποιημένης ή μη νομικής πληροφορίας από το Έργο «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης», προς χρήση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των φορέων που εκτελούν έργα κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας και κάθε ενδιαφερομένου,

(ζ) τον καθορισμό, κατάρτιση, ενημέρωση και εν γένει διαχείριση, ως αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Δημόσιας Διοίκησης, του καθολικού νομικού θεματικού ευρετηρίου για την ταξινόμηση των κανόνων δικαίου και τη λογική διασύνδεση μεταξύ τους,

(η) την επιστημονική και νομική υποστήριξη επί ερωτημάτων και διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, την παρακολούθηση και επίβλεψη δραστηριοτήτων και δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης,

(θ) την παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης προς τον Γενικό Γραμματέα επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας και ιδίως επί των πρωτοβουλιών και δράσεων κωδικοποίησης, αναμόρφωσης και αποκάθαρσης νομοθεσίας,

(ι) την ανάπτυξη ίδιας μεθοδολογίας και νομοπαραγωγικής τεχνογνωσίας για τις αναγκαίες κατά περίπτωση δράσεις κωδικοποίησης, αναμόρφωσης και αποκάθαρσης νομοθεσίας, τη διάχυσή της και την παροχή συγκεκριμένων εργαλείων εφαρμογής σε θεσμούς, συλλογικά όργανα, πρωτοβουλίες και δράσεις για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας και

(ια) τη συμμετοχή ως αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας, καλής νομοθέτησης, βελτίωσης των νομοπαραγωγικών διαδικασιών, και αξιολόγησης έργων κωδικοποίησης, και την πρόταση, υποστήριξη και διαχείριση συμβάσεων και εν γένει συνεργασιών του Υπουργείου με φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά και φυσικά πρόσωπα επί θεμάτων κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας.

Αποστολή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τη διενέργεια των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση.
Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

(α) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και την υλοποίησή τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ή με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου,

(β) τη διάθεση των υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη,

(γ) τη διασφάλιση της εναρμόνισης των υπηρεσιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι φορείς του δημόσιου τομέα με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, ώστε να επιτυγχάνονται οι μεγαλύτερες δυνατές θετικές συνέπειες στους χρήστες και η μικρότερη δυνατή χρησιμοποίηση δημοσίων πόρων και

(δ) τη σύνταξη προτύπων και την τεκμηρίωση για την επιλογή προτύπων σε θέματα υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών.

Το Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,

(β) την εξασφάλιση της συμβατότητας των δράσεων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με την εθνική ψηφιακή στρατηγική και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού,

(γ) τον καθορισμό των προτύπων και της κοινής μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης ψηφιακών υπηρεσιών,

(δ) τη συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και θέματα τεχνολογικής ανάπτυξης και υποστήριξης,

(ε) τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών,

(στ) τον εθνικό συντονισμό και την εκπροσώπηση της Χώρας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EE) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012 (L 295/1) για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ε.Ψ.Π.),

(ζ) τον επιχειρησιακό έλεγχο και συντονισμό των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση του ως άνω Κανονισμού,

(η) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ε.Ε.Ψ.Π. στα θέματα πληροφορίας και ενιαίων σημείων επαφής,

(θ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ε.Ε.Ψ.Π., σε θέματα που άπτονται των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα της αρχής «Μόνον άπαξ» και του κόμβου elDAS του Κανονισμού (EE) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257/73),

(ι) την εισήγηση για την ανάπτυξη εφαρμογών για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και την Ε.Ε.Ψ.Π., καθώς και τον συντονισμό για τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό των προτεινόμενων εφαρμογών και επεκτάσεων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,

(ια) τη σύνταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και ειδικά την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των προς υλοποίηση παρεμβάσεων σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και

(ιβ) την παρακολούθηση εκτέλεσης και την αξιολόγηση της υλοποίησης των συμβάσεων αναδόχων ή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο των Πράξεων / Έργων που υλοποιεί, καθώς και την υλοποίηση των δράσεων των υποέργων Αυτεπιστασίας.

Το Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) την επιχειρησιακή διαχείριση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, καθώς και τον έλεγχο της εφαρμογής της από όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης,

(β) τη συλλογή και την αξιοποίηση σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων που καταθέτουν οι πολίτες και οι φορείς, αναφορικά με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής,

(γ) τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη της υλοποίησης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,

(δ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για θέματα ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών των υφισταμένων και μελλοντικώς εντασσόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και για θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ., όπως ενσωματώθηκε με τον ν. 3844/2010 (Α’ 63),

(ε) τη συνεργασία με υπευθύνους ψηφιακών δράσεων των φορέων της δημόσιας διοίκησης, που παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα τους και μεριμνούν για την επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους,

(στ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε υπαλλήλους φορέων, που είναι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,

(ζ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα που αφορούν στη σχέση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

(η) την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και

(θ) τον ορισμό και τον συντονισμό διαδικασίας υποστήριξης χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Έργων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α) τη σύνταξη και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας για όλες τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα,

(β) τον σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας,

(γ) την οργάνωση θεματικών διαβουλεύσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας με κοινωνικούς φορείς και εταίρους εκπροσώπους,

(δ) την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.), τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., σε συνδυασμό με τον ν. 4487/2017, την επεξεργασία σχεδίων υπουργικών αποφάσεων των άρθρων 29 έως 33 και 38 του ν. 4487/2017 (Α` 116), καθώς και κάθε διαδικασία που αφορά στην στήριξη της παραγωγής των οπτικοακουστικών μέσω αρμοδιότητας του ΕΚΟΜΕ ΑΕ. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου, με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας και με τις υπηρεσίες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Προκηρύξεις Θέσεων

Δείτε τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ