11
ΙΟΥΛ
ΝΕΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για το Έργο: «Ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr» (Υποέργο 1 της Πράξης «Δράσεις αξιοποίησης του gov.gr»)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 117 ν.4412/2016) για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης πολιτών σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επικράτειας για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

 Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 1 της Πράξης: «Δράσεις αξιοποίησης του gov.gr», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 -2020».

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί προς Δημόσια Διαβούλευση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s2, με μοναδικό κωδικό 22DIAB000024711, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα από 11 έως και 26 Ιουλίου 2022

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα  36.270.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), ο οποίος ανέρχεται στα 7.020.000,00€.

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχέδιο Διακήρυξης του έργου

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ