Νομοθεσία Γενικού Ενδιαφέροντος

 1. Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. Nόμος 4727/2020 (Α’ 184).
 2. Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νόμος 4704/2020 (Α’ 133).
 3. Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 40/2020 (Α’ 85).
 4. Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Νόμος 4635/2019 (Α’ 167) και εφαρμοστική απόφαση, βάσει του άρθρου 45, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
 5. Διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νόμος 4623/2019 (Α’ 134).
 6. Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Νόμος 4622/2019 (Α’ 133).
 7. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Προεδρικό Διάταγμα 84/2019 (Α’ 123).

Ανοικτά δεδομένα

 • Άρθρα 59-74 Νόμου 4727/2020 (Α΄ 184)

Δι@ύγεια

 • Άρθρα 75-83 Νόμου 4727/2020 (Α΄ 184)

Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης 

 • Υπουργική Απόφαση αρ. 27499 (ΦΕΚ 3682/Β/2021)

Ψηφιακή προσβασιμότητα

 • Άρθρα 36-47 Νόμου 4727/2020 (Α΄ 184)
 • Νόμος 4074/2012 (Α’ 88)
 • Υπουργική Απόφαση αρ. 19524 (ΦΕΚ 3071/Β/2020)

Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων

Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ

 

Πανδέκτης Κατεπειγόντων Ρυθμιστικών Μέτρων

Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, εκπονήθηκε από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο αποτελείται από επτά συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙVVVI και VII καθώς περιλαμβάνει 703 αριθμημένα νομοθετήματα από τις 25/2/2020 έως τις 14/9/2020 και συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο που περιέχει Συνολικό Πίνακα Περιεχομένων όλων των τόμων. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Δείτε αναλυτικότερα εδώ.

 

Κανονισμοί/Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Οδηγία 2019/1024 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
 2. Οδηγία 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών.
 3. Κανονισμός 2018/1724 για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.
 4. Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
 5. Οδηγία 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
 6. Κανονισμός 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ