• Σχεδιάζουμε και παρακολουθούμε την εθνική ψηφιακή στρατηγική, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και συντονίζουμε τις ενέργειες των δημοσίων φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή της.
 • Νομοθετούμε και σχεδιάζουμε το κανονιστικό πλαίσιο για τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και την ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτικής, προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας, αλλά και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος
 • Προωθούμε τη συνεχή βελτίωση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την προσαρμογή και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών-ΕΠΑΔ
 • Λειτουργούμε το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία, προκειμένου να είμαστε σε θέση να μετράμε και να αποτυπώνουμε τη μείωση της γραφειοκρατίας που προκύπτει από τις δράσεις απλούστευσης διαδικασιών.
 • Λειτουργούμε το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, όπου αποτυπώνεται όλη η πληροφορία σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες του Δημοσίου.
 • Σχεδιάζουμε επιχειρησιακά και συντονίζουμε κάθε ενέργεια που αφορά στη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), της Διαύγειας (diavgeia.gov.gr), της Εθνικής Πύλης για τα Ανοιχτά Δεδομένα (data.gov.gr), της Εθνικής Συμμαχίας για τις Δεξιότητες και την Απασχόληση (nationalcoalition.gov.gr)
 • Προωθούμε και ενισχύουμε την ψηφιακή προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε συνεργασία με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, όπως η Ε.Σ.Α.μεΑ. και λειτουργούμε το Μητρώο Προσβασιμότητας για τις εφαρμογές των φορέων του δημοσίου τομέα.
 • Αναλαμβάνουμε δράσεις και πολιτικές που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού της χώρας.
 • Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως οι ψηφιακές υπογραφές ή οι ψηφιακές σφραγίδες και είμαστε η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου ΑΠΕΔ (aped.gov.gr)
 • Έχουμε την ευθύνη για την επιχειρησιακή λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών – ΚΕΠ και της πλατφόρμας e-kep.gov.gr, καθώς και το συντονισμό για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μιας στάσης του Ελληνικού Δημοσίου
 • Εγκρίνουμε τα έργα ΤΠΕ, πλην των έργων τηλεπικοινωνιών, όλου του Δημοσίου, τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε επιχειρησιακό στάδιο, προκειμένου να συνάδουν με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
 • Ασκούμε την εποπτεία στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, καθώς και στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΥΨΔ για τη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ, ΕΠΑ και ΕΟΧ.

Διαύγεια

Η αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής «Διαύγεια», θα συνδράμει καθοριστικά στη δημιουργία του νέου προσώπου της σύγχρονης διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ