Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, αποτελείται από 184 θέσεις προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας προέρχονται από φορείς όλου το Δημοσίου και έχουν μια ποικιλία επιστημονικών και ακαδημαϊκών προφίλ.

Παρακάτω δείτε τους ανθρώπους που κατέχουν τις θέσεις ευθύνης της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τα βιογραφικά τους.

Αθανάσιος Παναγόπουλος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ο Αθανάσιος Παναγόπουλος γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολóγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Διδακτορικού στη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος απó το Εθνικó Μετσóβιο Πολυτεχνείο.

Έχει εργαστεί ως επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και διδάσκει ως επιστημονικóς συνεργάτης στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Απó το 2006 μέχρι το 2019 εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ως ειδικóς επιστήμονας, διαχειριστής των βάσεων δεδομένων, project manager και μέλος της ομάδας έργου σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Έχει συνδράμει σε 17 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 9 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Συμμετείχε στη συγγραφή 2 βιβλίων και είναι κάτοχος 2 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ειρήνη Σωπασή

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η Ειρήνη Σωπασή είναι η Πρ/νη Δ/νσης Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης με κύρια αρμοδιότητα την διασφάλιση της συνοχής των έργων που σχεδιάζουν οι φορείς του δημοσίου τομέα με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική, καθώς και τη σύνταξη προτύπων και τεκμηρίωσης σε θέματα έργων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου. Προτού ενταχθεί στο δυναμικό της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. ήταν Στέλεχος του τέως Ε.Π. Ψ.Σ. με κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση και εισήγηση χρηματοδότησης δράσεων ΤΠΕ, συμμετείχε επίσης σε διενέργειες επιτόπιων επαληθεύσεων κλιμακίου ελέγχου με την ιδιότητα μέλους ή συντονίστριας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Η/Υ Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ με ΜΠΣ στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από την ΕΣΔΥ.

Αγγελική Μπαλού

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Αγγελική Μπαλού είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Υπολογιστικά Συστήματα (MSc in Computing Systems, Cranfield I.T., UK), Μ.Δ.Ε. στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΕΚΠΑ) και διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών (PhD in Computer Science) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ((UCL, University of London). Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα. Από το 2007 εργάζεται στο Δημόσιο Τομέα.

Έλλη Σιμάτου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η Έλλη Σιμάτου γεννήθηκε το 1976 και ζει στην Αθήνα.
Ακολούθησε σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εν συνεχεία εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Το 2001 εισήχθη στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης και με το πέρας των διετών σπουδών της διορίστηκε το Δεκέμβριο έτους 2003 στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Στο Υπουργείο καθ όλη την υπηρεσιακή της σταδιοδρομία υπηρέτησε στην τ. Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη. Από το έτος 2014 και έπειτα, μεταξύ των καθηκόντων της ήταν και η ενασχόλησή της με θέματα Απλούστευσης Διοικητικών Διαδικασιών.

Από τον Ιούνιο του έτους 2016 – Ιούλιο έτους 2019 διετέλεσε Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών και Έργων Απλούστευσης Διαδικασιών και έκτοτε υπηρετεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Κωνσταντίνος Καπαρός

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΙΑ εκπαιδευτική σειρά. Απέκτησε εργασιακή εμπειρία στους τομείς της απλούστευσης διαδικασιών, παραγωγικότητας, συνθηκών εργασίας και καθιέρωσης σύγχρονων μορφών επικοινωνίας μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης και μεταξύ αυτών και των πολιτών.

Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας σχετικά με την φυσική και διοικητική προσβασιμότητα των πολιτών με αναπηρίες στις υπηρεσίες του δημοσίου. Το 2007 αναλαμβάνει θέση ευθύνης σε επίπεδο τμήματος στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, αποστολή της οποίας ήταν η ανάπτυξη και εξέλιξη των ΚΕΠ σε υπηρεσίες μιας στάσης. Tο Μάιο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βασιλική Νταλάκου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ

Η Δρ. Βασιλική Π. Νταλάκου είναι δικηγόρος παρ’ Άρειο Πάγο, Νομική Συνεργάτης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει διατελέσει μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, συλλογικών οργάνων του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ και επικεφαλής της συντονιστικής ομάδας νομικής υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια.

Έχει ευρεία ερευνητική και διδακτική εμπειρία και εκτενές συγγραφικό έργο σε θέματα δημόσιων πολιτικών, δημόσιας διοίκησης, κωδικοποίησης, καλής νομοθέτησης, ανοικτών δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Διονύσης Κοντογιώργης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (GOV.GR)

Ο Διονύσης Κοντογιώργης είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολóγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκησης Τεχνολογικών Συστημάτων, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ως διαχειριστής έργων αλλά και ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών.
Από το 2007 εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ως διαχειριστής έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συμμετείχε σε σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως η Διαύγεια, η Πύλη ΕΡΜΗΣ, οι ψηφιακές υπογραφές, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού. eGIF, eIDAS, SDG κ.α.
Το 2014 ανέλαβε προϊστάμενος του τμήματος Οριζόντιων Εφαρμογών & Δικτύων του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Από το 2019 εργάζεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

name

title

Μικρή περιγραφή Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city. Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city.

Μικρή περιγραφή Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city. Kim Edwards is the founder and city councilor, districk Media, a California-based consulting firm with local, state city.

Προκηρύξεις Θέσεων

Δείτε τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-aped logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5 mhdisef_logo_horizontal_220x60
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ