28
ΜΑΡΤ
ΝΕΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του Τεχνικού Συστήματος για τη Διασυνοριακή Αυτοματοποιημένη Ανταλλαγή Δικαιολογητικών και την Εφαρμογή της Αρχής «ΜΟΝΟΝ ΑΠΑΞ» (SDG OOTS)»

Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του τεχνικού συστήματος για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και την
εφαρμογή της αρχής ‘μόνον άπαξ‘ (SDG OOTS)», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα και Παραρτήματα στην παρούσα διακήρυξη.

Αντικείμενο της έργου αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Βοήθειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και των έργων που συνδέονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 για την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα.

Ο κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία τεχνικού συστήματος για τη διασυνοριακή αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δικαιολογητικών και την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», για 21 διασυνοριακές διαδικασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού, καθώς και για 300 και πλέον διαδικασίες που προβλέπονται στις οδηγίες 2005/36/ΕΚ, 2006/123/ΕΚ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Ενδεικτικά, το σύστημα αυτό θα επιτρέπει μεταξύ άλλων τηνδιασυνοριακή αίτηση για παροχή σύνταξης, αίτηση καταχώρησης ληξιαρχικής πράξης γέννησης, την υποβολή εταιρικής φορολογικής δήλωσης, καταβολή εισφορών σε εργαζομένους κ.α.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Τεύχος του Διαγωνισμού

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Προϋπολογισμός: Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με Προαίρεση 599.998,80€ (ποσό με ΦΠΑ) (483.870,00 € πλέον ΦΠΑ 116.128,80 €)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 04-05-2023 και ώρα 17:00

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ