20
ΑΠΡ
ΝΕΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή: «Υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»

Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών για δυο Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες καιτις επιχειρήσεις.Η Θεματική αυτή Περιοχή καλύπτει έργα τα οποία αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικήςπου θέτει κατά προτεραιότητα η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και βάσει των οποίων υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιουςφορείς πολιτικής.

Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων  και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, διαδικασίες ή ρυθμιστικά κείμενα. Η Θεματική Περιοχή 2 θα επικεντρωθεί στην ποσοτική αποτύπωση των υφιστάμενων ή απλουστευμένων διαδικασιών ώστε να συμβαδίζει με την πολιτική για το Παρατηρητήριο της Γραφειοκρατίας. Οιμετρήσεις διοικητικών βαρών θα γίνουν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, κοινής ευρωπαϊκής αποδοχής, η οποία αποτελεί και το βασικό εργαλείο ποσοτικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί η ελληνική δημόσια διοίκηση κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία (Impact Assessment).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (13.142.946,74€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Δείτε εδώ το τεύχος της Διακήρυξης

Δείτε εδώ το τεύχος της Προκήρυξης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τις διορθώσεις στην περίληψη της Διακήρυξης και του τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας/Τμήμα Προμηθειών & Συμβάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-05-2021 17:00:00

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ