07
ΙΟΥΛ
ΝΕΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας»

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
α) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της καλής νομοθέτησης και την αξιοποίηση του Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας “Ραπτάρχης” και του δικτυακού τόπου e-themis.gov.gr
β) την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραμετροποίηση, την υλοποίηση, την εφαρμογή και θέση σε λειτουργία ενός ηλεκτρονικού κόμβου των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων τα οποία θα είναι οργανωμένα σύμφωνα με επικαιροποιημένα πρότυπα και θα διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό, και αφετέρου της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα τυποποιηθεί το σύνολο της νομοπαραγωγικής και ρυθμιστικής ροής, θα διευκολύνεται η κωδικοποίηση και θα υποστηρίζεται η λειτουργία των δομών καλής νομοθέτησης.

Στόχος του έργου είναι η διάθεση έγκυρης πληροφορίας επί της νομοθεσίας στο ευρύ κοινό, η υποστήριξη της στρατηγικής και των πολιτικών για την αποκατάσταση της εσωτερικής συνοχής του δικαίου, η βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, καθώς και η συστηματική ένταξή τους σε σύνολα κανόνων δικαίου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.945.136,30€. Τα δικαιώματα προαίρεσης δύναται να ανέλθουν στο ποσό των 864.947,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς πόρους.

Τεύχος Διακήρυξης:

Δείτε εδώ το τεύχος διακήρυξης.

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

16/07/2020

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ