29
ΣΕΠ
ΝΕΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής του προγράμματος Διαύγεια με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευχρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ρόλος του συστήματος μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα μηχανογραφικών συστημάτων που στηρίζουν τις προσπάθειες της Πολιτείας για μία σύγχρονη διοίκηση. Κύριοι άξονες παρεμβάσεων είναι οι εξής:

Επέκταση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και διάθεσης δημοσίων εγγράφων: Θα δοθεί η δυνατότητα διεύρυνσης των αποφάσεων που αναρτώνται καθώς και των περιγραφικών δεδομένων που κρατούνται ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της πληροφορίας που η Διαύγεια υποδέχεται καθώς και η διάθεσή τους σε τρίτους.

Ανοικτά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αναδόμηση των υφιστάμενων υποδομών όπως το υποσύστημα αναζητήσεων σε επίπεδο διεπαφής χρήστη (UI) αλλά και σε μηχαναγνώσιμο επίπεδο (API).

Εποπτεία Λειτουργίας και ενίσχυση Πληροφόρησης στα στελέχη του φορέα λειτουργίας και την επιτελική διοίκηση: Περιλαμβάνεται ανάπτυξη ειδικού υποσυστήματος ενημέρωσης καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποσυστημάτων διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.

Ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος: Αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσυστήματος αναζήτησης, αναμόρφωση της διαδικτυακής πύλης με δυνατότητες προσωποποίησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 1.295.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς πόρους.

Δείτε το Τεύχος Διακήρυξης εδώ

Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

26/10/2020

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ