24
ΙΟΥΛ
ΝΕΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης του Έργου: «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ»»

Ανακοινώθηκε σήμερα από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» εκτιμώμενης αξίας 1.295.800,00 € με ΦΠΑ.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα έως και 25.08.2020  από την ανάρτηση του προς Διαβούλευση Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, τόνισε ότι «Η αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής «Διαύγεια», θα συνδράμει καθοριστικά στη δημιουργία του νέου προσώπου της σύγχρονης διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της διάχυσης της πληροφορίας. Σκοπός μας είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν στο μέγιστο, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Γεγονός, που συνεπάγεται την ουσιαστική συμμετοχή τους, στην κοινωνικο- οικονομική ζωή της χώρας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πλήρης αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής του προγράμματος Διαύγεια με κύρια επιδίωξη την επέκταση της λειτουργικότητάς της, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της διαφάνειας, ευχρηστίας, ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας. Με τον
τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ρόλος του συστήματος μέσα σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα μηχανογραφικών συστημάτων που στηρίζουν τις προσπάθειες της Πολιτείας για μία σύγχρονη διοίκηση.

Κύριοι άξονες παρεμβάσεων είναι οι εξής:
Επέκταση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και διάθεσης δημοσίων εγγράφων: Θα δοθεί η δυνατότητα διεύρυνσης των αποφάσεων που αναρτώνται καθώς και των περιγραφικών δεδομένων που κρατούνται ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της πληροφορίας που η Διαύγεια υποδέχεται καθώς και η διάθεσή τους σε τρίτους.
Ανοικτά Δεδομένα: Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αναδόμηση των υφιστάμενων υποδομών όπως το υποσύστημα αναζητήσεων σε επίπεδο διεπαφής χρήστη (UI) αλλά και σε μηχαναγνώσιμο επίπεδο (API).
Εποπτεία Λειτουργίας και ενίσχυση Πληροφόρησης στα στελέχη του φορέα λειτουργίας και την επιτελική διοίκηση: Περιλαμβάνεται ανάπτυξη ειδικού υποσυστήματος ενημέρωσης καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποσυστημάτων διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.
Ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος: Αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσυστήματος αναζήτησης, αναμόρφωση της διαδικτυακής πύλης με δυνατότητες προσωποποίησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Δείτε το σχέδιο Διακήρυξης του έργου.

mindigital logo_govgr_pos logo-diavgeia logo-datagovgr logo-national-coalition logo-kep secdigital-logo-digitalplan logo_european_soccial_plan5
Προτιμήσεις Marketing

Παρακαλόύμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να μαθένετε νέα από εμάς:


Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα μας, κάνοντας κλικ στο link στο κάτω μέρος του email που θα λάβετε από εμάς.


Χρησιμοποιούμε το Mailchimp ως marketing πλατφόρμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Υποβολή' αποδέχεστε να μεταφερθούν τα στοιχεία σας στο Mailchimp για επεξεργασία. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου του Mailchimp εδώ.

Επιλέξτε τουλάχιστον μία επιλογή. ΕΓΓΡΑΦΗ